ผลการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานและสามารถใช้การได้สะดวกสบาย  ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน  หรือระหว่างตำบล

-จัดวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่บ้าน

-จัดหาแสงสว่างในหมู่บ้านและขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยผลการดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ

-จัดให้มีน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร โดยการขุดลอกลำห้วย,หนองน้ำ,การชลประทานโครงการซ่อมแซมระบบสูบน้ำด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อนำน้ำไปใช้ในการเกษตร

-จัดให้มีระบบประปาและขยายเขตให้ครบครัวเรือนในทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง  และรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัดผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

-ส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยวและผลผลิตที่ผลิตมีตลาดรองรับ

-จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

-ให้ความรู้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ในพื้นที่

-จัดสร้างตลาด หรือลานค้าในการแลกเปลี่ยนสินค้าประจำตำบล

-สนับสนุนพันธุ์พืชแก่เกษตรกรในตำบล

 

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

-รณรงค์ / ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องสิ่งเสพติดให้โทษแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

-รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ลด ละ เลิกการพนันภายในตำบล

-จัดฝึกอบรม ทบทวน  อปพร.

-ฝึกอบรมจัดตั้งลูกเสือชาวบ้าน

-ฝึกอบรมหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)

-จัดสวัสดิการให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

-ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น จัดซื้อไก่พันธุ์ไข่ให้ผู้ด้อยโอกาส

-ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีนตำบลหนองไฮ

 

ผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

-รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน เด็ก เยาวชน ในพื้นที่  เช่น โรคไข้เลือดออก อย่างทั่วถึง

-จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง

-จัดฝึกอบรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในตำบลหนองไฮ

-จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานด้านการศึกษา,ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

-ส่งเสริมการจัดการด้านการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน ให้มีคุณภาพ

-จัดกิจกรรมศูนย์สามวัยเทิดไท้องค์ราชัน

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์งานประเพณีท้องถิ่น เช่น งานบุญบั้งไฟ งานลอยกระทง งานประเพณีบุญเบิกฟ้า งานประเพณีสรงกู่ เป็นต้น ให้คงอยู่ต่อไป

-อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของดีพื้นบ้าน

-ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “หนองไฮเกมส์”

 

ผลการดำเนินงานด้านการเมือง,การบริหารจัดการ

-จัดอบรม และให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการเมือง การปกครองโดยประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าวให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง

-จัดให้มีการประชุมผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เพื่อชี้แจงข้อราชการ รับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชน

-จัดอบรมบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลและส่งเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อหาประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ อันจะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

-ให้ผู้นำชุมชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน

-ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับทำกิจกรรมของ อบต. และประชาชนในพื้นที่

-จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำนักงานให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน

-จัดทำโครงการ อบต.สัญจร  เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานต่างๆ และรับทราบปัญหา ความต้องของประชาชน

 

ผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-รณรงค์ให้ประชาชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและประโยชน์นานาประการ

-สนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพในการปรับปรุงดิน ในการขจัดปัญหาดินเค็มและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

-ฝึกอบรมและให้ความรู้อาสาสมัครควบคุมและป้องกันไฟป่า

-จัดโครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามแนวพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ