วิสัยทัศน์

“สานงานต่อ ก่องานใหม่ วิสัยทัศน์กว้างไกล ร่วมใจพัฒนา”

มีแนวทางในการบริหาร ดังนี้
1.การดำเนินงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การแก้ปัญหาและการพัฒนา จะเน้นการมีส่วนร่วมโดยการร่วมคิดร่วมทำและร่วมแก้ไข แบบพาคีเครือข่าย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ความคุ้มค่าและสนองความต้องการของ พี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองไฮเป็นสำคัญ
2.การจัดการองค์กรและบุคลากร เพื่อเอื้อประโยชน์ในการให้บริการพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองไฮ ให้เกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
3.การพัฒนาบุคลากร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล โดยการสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ ตลอดทั้งการฝึกอบรม ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน