5.ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

–  มีป่าสาธารณะใช้ประโยชน์ร่วมกัน   3   แห่ง  ดังนี้

1. ป่าโคกนาม่อง  ตั้งอยู่ที่ หมู่  5  บ้านนาเลา        ขนาดเนื้อที่ประมาณ   203  ไร่

2. ป่าโคกโจด      ตั้งอยู่ที่ หมู่  9  บ้านโคกสีไฮ     ขนาดเนื้อที่ประมาณ   200   ไร่

3. ป่าหนองคู      ตั้งอยู่ที่ หมู่ 15 บ้านชาติพัฒนา  ขนาดเนื้อที่ปราะมาณ   68   ไร่

4. โคกป่าช้า       ตั้งอยู่ที่ หมู่  6  บ้านหนองพุก    ขนาดเนื้อที่ประมาณ    70   ไร่

5. ดอนปู่ตา        ตั้งอยู่ที่ หมู่  8  บ้านหนองคูม่วง  ขนาดเนื้อที่ประมาณ     5   ไร่

6. ดอนปู่ตา        ตั้งอยู่ที่ หมู่ 16  บ้านนาอุดม      ขนาดเนื้อที่ประมาณ    68   ไร่

–  มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่    1   แห่ง  คือ ห้วยแล้ง บ้านหนองหว้าน้อย  หมู่  10  เขตติดต่อกับตำบลเมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน   จังหวัดร้อยเอ็ด

5.2  มวลชนจัดตั้ง

-ลูกเสือชาวบ้าน  2  รุ่น    จำนวน    400    คน     อปพร.       จำนวน      101   คน

-ตำรวจอาสา      จำนวน      34    คน   ไทยอาสาป้องกันชาติ   จำนวน  1  รุ่น

-กองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ      1    รุ่น