4. การบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม

-มีถนนทางหลวงติดต่อกับอำเภอวาปีปทุมและมีรถโดยสารประจำทางผ่าน

-มีถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้านเป็นคอนกรีตและลาดยางในตำบลเกือบทุกหมู่บ้าน

4.2 การโทรคมนาคม

–    โทรศัพท์สาธารณะ  โทรศัพท์พื้นฐาน   โทรศัพท์มือถือใช้อย่างเพียงพอ และมีชุมสายขององค์การโทรศัพท์ติดตั้งเมื่อปี 2549  เพิ่มอีก    1  แห่ง

4.3 การไฟฟ้า

– ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าใช้ในการเกษตรในบางหมู่บ้าน

4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ ดังนี้

ลำห้วย     จำนวน   1     แห่ง  ดังนี้

$11.       ลำห้วยน้อย   บ้านหนองหว้าน้อย  หมู่  10

หนองน้ำ  จำนวน  10    แห่ง  ดังนี้

หมายเหตุ    ข้อมูลจากทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้าน ตำบลหนองไฮ โดย อบต.หนองไฮ    สำรวจ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2544

ปัจจุบันแหล่งน้ำมีปัญหาตื้นเขิน เก็บกักน้ำได้น้อย ทำให้น้ำใช้เพื่อการบริโภค – อุปโภค

ไม่เพียงพอ

4.5      แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

–  อ่างเก็บน้ำ         1    แห่ง     –   ประปา               16       แห่ง

–  บ่อน้ำตื้น           39  แห่ง     –  บ่อบาดาล            44        บ่อ

–  ถังเก็บน้ำฝน     123    ถัง