3. สภาพสังคม
การศึกษา

– โรงเรียนประถมศึกษา                                              2     แห่ง

–  โรงเรียนประถมและขยายโอกาสทางการศึกษา         2     แห่ง

–  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                           17     แห่ง

–  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                2     แห่ง

–  หอกระจายข่าว                                                    17    แห่ง

–  ศูนย์การเรียนชุมชน                                               1    แห่ง

–  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร   1    แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

–  วัด   8    แห่ง

การสาธารณสุข

–      สถานีอนามัยประจำตำบล      2    แห่ง

–      ศูนย์   ศสมช.                     17    แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  100  เปอร์เซ็นต์

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) และป้อมยามตำรวจในการดูแลรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินและให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง