ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเลา – บ้านโนนสะอาด ช่วงบ้านนาเลา ม.5 ไปบ้านหนองพุก ม.6

Posted by:

ยกเลิกประกาศประกวดราคา E012563

รายละเอียด→
0

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเลา – บ้านโคกสะอาด

Posted by:

ประกาศ

เอกสารแนบท้ายประกาศ เลขที่ E012563

รายละเอียด→
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สายบ้านคลองเกษตรพัฒนา – บ้านไม้ล่าว หมู่ที่ 12

Posted by:

ประกาศผู้ชนะ ม.12

รายละเอียด→
0

ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัวทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๑๓๕-๐๖ สายบ้านคลองเกษตรพัฒนา – บ้านไม้ล่าว หมู่ที่ ๑๒

Posted by:

5.ประกาศยกเลิกประกวดราคา ม.12

รายละเอียด→
0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๑๓๕-๐๖ สายบ้านคลองเกษตรพัฒนา – บ้านไม้ล่าว หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองเกษตรพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศฯ

เอกสารประกวดราคา 10/2562

รายละเอียด→
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๑๓๕-๐๒ สายบ้านขามป้อมน้อย – บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๒

Posted by:

ประกาศผู้ชนะ ม.2

รายละเอียด→
0

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.135-02 สายบ้านขามป้อมน้อย – บ้านขามป้อม หมู่ที่ 4 บ้านขามป้อมน้อย

Posted by:

ประกาศ

4.เอกสารประกวดราคา 92562

รายละเอียด→
0
Page 2 of 4 1234